Účetní závěrka jako pojem

Účetní závěrku subjektu tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a příloha. Příloha doplňuje nebo popisuje některé informace z bilance a výsledovky. V některých případech je součástí účetní závěrky také přehled o peněžních tocích tzv. cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích nemusí sestavovat malé účetní jednotky ani mikro účetní jednotky a také subjekty veřejného zájmu. Dalším zveřejňovaným dokumentem je Výroční zpráva, kterou zveřejňují společnosti, které musí mít závěrku ověřenou auditorem.

Zveřejnění účetní závěrky se řídí zákonem o účetnictví, konkrétně paragrafem 21a zákona o účetnictví, který řeší Způsoby zveřejňování.

Kdo účetní závěrku zveřejňuje?

  • Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • Subjekt, který má tuto povinnost dle zvláštního právního předpisu

Zákon o účetnictví říká, že účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Jinými slovy, účetní jednotka, která nemá povinný audit, zveřejní účetní závěrku do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky. Nejzazší termín pro zveřejnění účetní závěrky za účetní rok s rozvahovým dnem 31. 12. 2017 je tedy 31. 12. 2018.

Rovněž na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek se vztahuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Zveřejnění účetní závěrky není oblíbenou povinností účetních jednotek, jelikož veřejný rejstřík umožňuje nahlížení bez omezení, a to jak konkurenčním subjektům, tak obchodním partnerům, zaměstnancům apod. Proto malé a mikro účetní jednotky této výhody rády využívají a výkaz zisku a ztráty nedigitalizují ke zveřejnění.

Účetní závěrka se zasílá ke zveřejnění v PDF formátu na Rejstříkový soud následující možnou formou:

  • datovou schránkou
  • na elektronickou adresu soudu (e-mailem),
  • ePodatelnou (webová aplikace)
  • on-line podáním do sbírky listin
  • na technickém nosiči dat

Rejstříkový soud založí závěrku do Sbírky listin, která je součástí veřejného rejstříku.

Ing. Jitka Kyliánová